ПО-РУССКИ                  IN ENGLISH

CORPORATE safety awareness CULTURE FINLAND  Tiedostava Turvallisuuskulttuuri - valmennukset                     ylivertaisten tulosten saavuttamiseen henkilö-, tieto- ja työturvallisuudessa, sekä ihmisten välisessä kommunikoinnissa, yhteisöllisyydessä ja muutosvalmiudessa. Kauppalehti

julkaisi 15.8.2019 syvällisen kahden aukeaman reportaasin Tiedostava Turvallisuuskulttuuri - valmennuksista Venäjällä.  palautevideo boschin tehtaalta:NOLLA TAPATURMAA 

- ONKO SE EDES MAHDOLLISTA ?


Kansalliset ja kansainväliset näytöt osoittavat, että nolla tapaturmaa - turvallisuustavoitteen saavuttaminen on mahdollista, kun paneudumme ihmisten asenteisiin ja tapoihin ja olemme valmiit muuttamaan yrityksen toimintakulttuuria vastaamaan nolla-turvallisuustavoitetta. 

Valmennamme Tiedostavaa Turvallisuuskulttuuria ja kykyä toimia vastuullisesti ja harkiten myös nopeasti muuttuvissa ja haasteellisissa tilanteissa. Samalla työssä jaksaminen, työhyvinvointi ja henkilöstön motivaatio paranevat ratkaisevasti. Yhteisöllisyys, keskinäinen luottamus ja arvostus, sekä yhteisen, arvokkaan päämäärän tavoitteleminen tekevät työskentelystä motivoivaa, kannustavaa ja tyydyttävää.


 TIEDOSTAVA TURVALLISUUSKULTTUURI

Corporate Safety Awareness Culture training

     In the working environment we act in accordance with the written and non-written rules. We all acknowledge and accept that, don’t we? But how many of us really agree, that there is more to the picture, than meets the eye? We all have our habits, beliefs, and priorities that define, what we do and what we don’t do in reality. Even when we say that we really want to achieve something important to us, often in reality, we still keep on doing the usual things, with no efforts towards reaching that goal.


     Why is it so? And what does this have to do with safety? 

     Is absolute safety with ”0 incidents goal” achievable just with technical measures, knowledge, and skills? Most of us answer - sure, if we would just act exactly according to rules and instructions! And that is true, until something "happens" and some incident or even a bad accident occurs, and everyone is left wondering how that could even be possible. 


     Today, in most cases, the core reason for accidents lies in the behaviour of people. Not only in the behaviour of those people who were actually involved in the accident, but in the mindset of the corporate culture on safety awareness. In the Corporate Safety Awareness Culture training, we tackle the reality and study what actually goes on in our behaviour and specifically in our minds. Is it even possible to do something about our habits, beliefs, priorities, commitment, and involvement to achieve ”0 incident goal" in the organisation?


     We believe that the change comes from within, if the goal is truly valuable to us and we are willing to take the responsibility and work for it. And there are instruments available for that work! The value of the Corporate Safety-Awareness Culture -training is in the simplicity and accessibility of deep understanding of those instruments for anybody.


     Accidents always happen at a moment when safety is not a priority. In the training, by performing exercises in pairs and as a group, we reveal the limitations of our alertness, observation capacity, and the factors that influence our perception. We define the terms that help us understand why we make risky decisions, when we are acting on auto-pilot, and what possibilities there are for safer behaviour, when we make more conscious choices. At the end, as a group, we will all deeply understand the change in attitude that is required in order to make the working environment safe, both physically and mentally, for yourself and everyone around you.


     We invite you to create a safer future for your organisation through the Corporate Safety-Awareness -training, and take that step for a safer future together with us!

CAVERION

Lähes 100 Caverionilaista  osallistui  päivänmittaiseen Tiedostava Esimiestoiminta ja Varhainen Puuttuminen-valmennukseen Tampereen Plevnassa. 

TYÖSUOJELU

                                                                     Valmennus keskittyy valppauden kehittämiseen, havainnointiin ja tiedostamiseen. Oleellista on huomata riskit, joiden ohi tavallisesti kävelemme päivittäin. Opimme huomaamaan havaintokykymme rajallisuuden ja tekijät, jotka siihen vaikuttavat. Valmennuksen aikana osallistujat saavat käyttöönsä työkalut oman toiminnan tiedostamiseen, jotka mahdollistavat riskikäytöksen havaitsemisen, kaverista huolehtimisen, uusien turvallisempien toimintatapojen omaksumisen ja Tiedostavan Turvallisuuskulttuurin luomisen ja jatkuvan ylläpitämisen yrityksessä.KOKONAISRISKIT

                                             Osallistujat oppivat havaitsemaan ja tiedostamaan tyypilliset asenteet ja oletukset, jotka määrittelevät rutiininomaisen käyttäytymisemme eri tilanteissa. Tämän jälkeen he oivaltavat, kuinka nämä johtavat vaaralliseen käyttäytymiseen ja ohjeiden rikkomiseen. Tuloksena he alkavat tietoisesti valitsemaan ohjeiden noudattamisen ja osallistuvat aktiivisesti turvallisempien toimintatapojen määrittelemiseen ja toteuttamiseen. Tämä mahdollistaa nolla-turvallisuustavoitteen saavuttamisen.  

TALOUDELLISET HYÖDYT

Inhimillinen tekijä muuttuu riskistä yrityksen voimavaraksi. Vaarallisten toimintatapojen määrä vähenee, mikä vähentää niin henkilö- kuin taloudellisten vahinkojen määrää. Työntekijät ymmärtävät vastuunsa turvallisuuden luomisessa ja sen jatkuvassa ylläpitämisessä, joka johtaa sitoutumiseen, parantuneeseen turvallisuuteen, tehokkuuteen ja voimautumiseen. Välitön seuraus on työhyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja kommunikoinnin radikaali paraneminen työyhteisössä. Myös sidosryhmät arvostavat ihmisistä ja ympäristöstä huolehtimista.

MITÄ VALMENNUKSESSA TAPAHTUU ?

VAIKEA USKOA, ETTÄ VALMENNUKSELLA ON MAHDOLLISTA MUUTTAA IHMISTEN ASENTEITA JA KÄYTTÄYTYMISTÄ ?

Tiedostamiseen tarvitaan instrumentteja. Valmennuksen aikana käsitteellistämme tapaamme toimia ja tämä avaa mahdollisuuden valinnoille, joita aikaisemmin emme edes nähneet olevan olemassa. Jokaisella valinnalla on seurauksensa. Tämä seuraus voi olla linjassa yhteisten tavoitteiden kanssa tai toimia niitä vastaan.

Ihminen tekee aina omiin tarpeisiinsa nähden parhaan mahdollisen valinnan. Valmennuksen jälkeen osallistujat suhtautuvat täysin uudella tavalla turvallisuuteen niin omassa työssään kuin koko ympäristössään. Heidän taitonsa, kykynsä ja halunsa tiedostaa ympäröivää todellisuutta, omaa toimintaa ja ottaa henkilökohtaista vastuuta kasvaa ratkaisevasti. Paitsi itsestä, myös kaverista huolehtiminen on avain turvallisempaan toimintaan, niin fyysisesti kuin henkisesti.

Into osallistua turvallisuuteen vaikuttavien asioiden kehittämiseen ja ylläpitoon kasvaa ja sitoutuminen yhdessä sovittujen ohjeiden noudattamiseen johtaa vahinkojen vähenemiseen ja tekee mahdolliseksi myös vahinkojen tai vaaratilanteiden pimittämisen loppumisen ja niistä syvällisen oppimisen.

Kaikella tällä on ratkaiseva merkitys vastuullisuuden,  turvallisuuden ja yhteisöllisyyden paranemiselle ja elävän Tiedostavan Turvallisuuskulttuurin syntymiselle yrityksessä. 

Valmennuksen muoto

 Kyseessä on aktiivinen, intensiivinen valmennus, ei luento tai teoreettinen koulutus. Kaikki osallistuvat yksilöllisiin harjoituksiin ja pienryhmissä työskentelyyn. Valmennus tapahtuu keskustellen, tilanteita eri näkökulmista pohtien ja harjoitellen. Käsiteltävät asiat tulevat osallistujien omista, päivittäisistä kokemuksista ja käytämme arkikieltä, joka saa osallistujat kiinnostumaan ja aidosti innostumaan työskentelystä. 

Erikoistehtävät

Keskusteluiden ja toiminnalisten tilanteiden käsittelyn lisäksi valmennukseen kuuluu pariharjoituksia, videomateriaalin analysointia ja itsenäisesti kirjallisesti suoritettavia tehtäviä

Ryhmän merkitys

Valmennus käydään alusta loppuun saman ryhmän kanssa. Oleellinen osa valmennusta ovat harjoitusjakson tehtävät, jotka suoritetaan ryhmän tuella. Näiden tehtävien tavoitteena on, paitsi turvallisuutta parantavien muutosten tekeminen yrityksen toiminnassa, ennen kaikkea tehdä valmennuksen aikana oivalletuista asioista osa päivittäistä rutiinia, niin omassa, kuin koko ryhmän toiminnassa.VALMENNUSVAIHTOEHDOT:

Sovellettu

Meillä on kokemusta valmennuksen ohjelman  aikatauluttamisesta yrityksen yksilöllisiin mahdollisuuksiin ja tarpeisiin. Valitaan yhdessä, mikä juuri teille on mahdollista ja tuloksiltaan tehokasta  ! 

Asenne ratkaisee - aina ja kaikessa!

2+1 päivää

Tämä on optimi ohjelmakokonaisuus kaikille esimiehille ja johtajille. Kolmessa päivässä on mahdollista sisäistää koko valmennusmateriaali ja kehittyä todelliseksi leaderiksi Tiedostavan Turvallisuuskulttuurin toteuttamisessa yrityksessä. Muutos lähtee aina johdosta ja esimiehistä ja heidän päivittäisistä käytännön teoista.  

1 päivän

pikavalmennus tuotannon työntekijöille, rakennusmiehille ja aliurakoitsijoille.  Yhdessä päivässä oivallamme tiedostamisen merkityksen turvallisuudelle sekä havaintokykymme rajallisuuden ja mitkä asiat vaikuttavat omaan ja muiden käyttäytymiseen. Työntekijät ja aliurakoitsijat valitsevat nolla-tapaturmaa tavoitteen ja ovat halukkaita kehittämään ja sitoutumaan  turvakäytäntöihin esimiesten tuella. 


MITÄ HYÖTYÄ VALMENNUKSESTA ON SINULLE ?

Jos olet vaarallisen ja turvallisuusriskejä sisältävän tuotannon esimies — saavutatte nolla-tapaturmaa turvallisuustavoitteen, maineenne turvallisena ja huolehtivana työpaikkana leviää sidosryhmiin, materiaaliset riskit pienenevät. Työntekijöitä ei tarvitse käskyttää noudattamaan ohjeita vaan he itse aktiivisesti ja välittömästi huolehtivat omasta ja toistensa sekä vierailijoiden turvallisuudesta

Jos olet HSE vastuullinen — työntekijät ja aliurakoitsijat ovat partnereitasi, jotka ymmärtävät ohjeiden merkityksen, ovat halukkaita niitä kehittämään ja sitoutuvat niiden noudattamiseen yksilöinä ja ryhmänä. Into ja huolehtiminen parantavat toimenpiteiden suorittamista, seurantaa ja raportointia, kun yhteinen tavoite koetaan henkilökohtaisesti arvokkaaksi. 

Jos olet HR- tai toimitusjohtaja — yrityksenne arvostus työpaikkana ja liikekumppanina kasvaa arvokkaiden tavoitteiden ja niihin aidon sitoutumisen myötä. Henkilöstön tiedostamisen tason kehittymisen myötä kommunikointi ja vastuullisuus kaikilla osa-alueilla paranee ja henkinen ilmapiiri selkeytyy. Työntekijöiden halukkuus ja kyvykkyys nopeastikin toteutettaviin muutoksiin tulee mahdolliseksi. Organisaation resilienssi paranee. Tiedostava Turvallisuuskulttuuri on elävä osa koko yrityksen toimintakulttuuria.

Halutessanne pystytte siirtymään kohti Transformational Leadership - johtamismallia, joko osastokohtaisesti tai koko yrityksen tasolla, mikäli koette ajankohdan ja strategisten tavoitteiden haastavuuden sille oikeaksi. Nolla-tapaturmaa turvallisuustavoite ja valmennuksesta muutoin saatavat hyödyt, eivät kuitenkaan edellytä tätä johtamiskulttuurin syvällistä muutosta ! 

Me arvostamme jokaisen terveyttä ja elämää - siksi päämäärämme joka päivä on NOLLA-tapaturmaa turvallisuustavoite! 


OLEMME KUMPPANEITA:

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Verkostoa yhdistää nolla-ajattelutapa. 

“Vision Zero” is a transformational approach to prevention that integrates the three dimensions of safety, health and well-being at all levels of work.

Safe and healthy working conditions are not only a legal and moral obligation – they also pay off economically. International research on the return on investments in prevention proves that every dollar invested in safety and health generates a potential benefit of more than two dollars in positive economic effects. Healthy working conditions contribute to healthy business.

TURVALLISUUTTA OSAAMISELLA JA YHTEISTYÖLLÄVIESTI VALMENTAJALTA:Vuosikymmenten työkokemus erilaisissa kansainvälisissä johtotehtävissä sekä yrittäjänä on osoittanut minulle, että ylivertaisten tulosten saavuttaminen on mahdollista myös jo olemassa olevan henkilöstön kanssa. Juurtuneet uskomuksemme, tapamme ja rutiinimme eivät ole ylitsepääsemätön este, kun päätämme tavoittaa yhdessä jotain aivan uutta ja merkittävää. Nolla-turvallisuustavoitteen saavuttaminen on myös mahdollista, kun lähestymme sitä ammattitaidolla ja tiedostaen. Keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen investoiminen mahdollistaa nopean ja tehokkaan muutoksen myös suhtautumisessa turvallisuuteen ja käytännön toimintaan, riippumatta henkilön kulttuuri- ja koulutustaustasta, tai aikaisemmista kokemuksista työelämässä. Valmennan Tiedostavaa Turvallisuuskulttuuria sekä vastuullisuutta ja harkintaa eri muodoissa henkilöstölle. Valmennukset ovat tekemistä, eivät teoriaa. Minulle tämä on tärkeää ja toivon, että myös sinä koet turvallisuuden sydämen asiaksi - omaksi, työkaverisi ja lähimmäisesi turvaksi!

Erkki ANTTILA, MSc.                                 Transformational Leadership -Trainer mitä ovat ylivertaiset tulokset ?

Tiedostava Turvallisuuskulttuuri - valmennukset ylivertaisten tulosten saavuttamiseen henkilö-, tieto- ja työturvallisuudessa, sekä ihmisten välisessä kommunikoinnissa, yhteisöllisyydessä ja muutosvalmiudessa.


YHTEYSTIEDOT:

SUOMESSA TOIMIMME YHTEISTYÖSSÄ                               mm. Edutainment ry:n kanssa.                                                    

KANSAINVÄLINEN TOIMISTOMME PIETARISSA:      Fontankajoen rantakatu 38, FIRST BASE-valmennuskeskus

WhatsApp: +7 985 410 94 56                      WhatsApp: +358 44 2688452

  info@safetyawareness.ru